STANOVY OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA


Podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Občianske združenie má názov Oživené remeslá spod Strečna
2. Sídlom združenia je 1.mája 218/27 ,013 24 Strečno.
3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických
a právnických osôb.
4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja
v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami
sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.
Článok 2
Cieľ a činnosť
1. Cieľom združenia je:
1. podporovať zvýšenie kvality kultúrnosti, vzdelanosti, tvorivosti, ľudového remesla,
knižničnej, informačnej a čitateľskej gramotnosti občanov formou realizácií
kultúrno-spoločenských, športových a výchovno-vzdelávacích aktivít a ich verejných
prezentácií
2. vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych,
informačných, vzdelávacích a tvorivých voľno-časových potrieb pre všetky vekové a
sociálne skupiny obyvateľov Strečna a okolitého regiónu.
3. rozvíjať spoluprácu s kultúrnymi, športovými a umeleckými inštitúciami v SR aj
v zahraničí a cez rôzne grantové systémy a sponzoring hľadať finančné, materiálové,
vzdelávacie a priestorové možnosti pre rozvoj takéhoto druhu záujmovej činnosti.
4. organizovať, verejne propagovať a prezentovať voľno-časové aktivity a motivovať
občanov k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, semináre a
kurzy, konferencie, publikačná činnosť, športové a divadelné podujatia.
2. Ciele združenia budú napĺňané týmito formami:
1. organizácia kultúrno-spoločenských, športových a výchovno-vzdelávacích aktivít
2. spolupráca s kultúrno-spoločenskými, športovými a výchovno-vzdelávacími organizáciami
c) realizácie kultúrno-spoločenských, športových a výchovno-vzdelávacích aktivít
Článok 3
Členstvo
1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami
a cieľmi združenia.
2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4. Členstvo zaniká:
1. vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
predsedníctvu.
2. Vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení
3. Úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
4. Zánikom združenia
Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo:
1. zúčastňovať sa valného zhromaždenia a hlasovať na nej
2. zúčastňovať sa na činnosti združenia
3. predkladať návrhy, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia
4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách
2. Člen má tieto povinnosti:
1. dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
a stanovy združenia
2. plniť uznesenia orgánov združenia
3. aktívne sa podieľať na činnosti združenia
Článok 5
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. valné zhromaždenie
2. predsedníctvo združenia
3. štatutárny orgán
4. revízor
Článok 6
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi
združenia.
2. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia
b) volí a odvoláva členov predsedníctva
c) volí a odvoláva revizor
d) schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení
3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát
do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov
združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň
hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia
o personálnych otázkach môže byť tajné.
Článok 7
Predsedníctvo združenia
1. Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia a riadi činnosť združenia.
2. Predsedníctvo má najmenej 3 členov (predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné
obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej 2x ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou
osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.
3. Predsedníctvo najmä:
1. volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich
2. vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu
o hospodárení združenia
3. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia
4. rozhoduje o zrušení združenia
5. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia
Článok 8
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním
poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 roky.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
Článok 9
Revízor
1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá predsedníctvu.
2. Členstvo revízora je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
3. Revízor:
1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu
riešenia na ich odstránenie
2. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.
Článok 10
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojmi majetku sú:
• dobrovoľné členské príspevky
• dary od fyzických osôb
• dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia
• dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií
• príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
• reklamná a propagačná činnosť
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá
predsedníctvo.
4. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom
združenia ako celku.
5. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo
štátu.
6. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce
obdobie.
Článok 11
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku
rozhoduje predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou hlasov.
2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa
v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s
podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia.
2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.


Kontakt

Oživené remeslá spod Strečna

1.mája 218/27 ,013 24 Strečno

+421904 887728